Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Om forfatterne

Verkstedet logo

Kunst og håndverk

Trude Kallestad 2 (c) Ellen Glimstad_s.jpg

Trude Kallestad

Trude Kallestad er adjunkt ved Ådnamarka skole i Bergen kommune. Hun har lang undervisningserfaring, mest fra mellomtrinnet, men også fra ungdomstrinnet. Som lærer ser hun viktigheten av at elevene får øve seg på å stå i kreative prosesser, prøve ut egne ideer, tenke nytt og prøve og feile. Dette er viktige kunnskaper for å møte framtidens utfordringer. Kunst og håndverksfaget er en unik arena for dette. Trude har tidligere gitt ut lærebøkene «Kunst- og håndverkstimen» (1.–7. trinn) og «Kunst, håndverk, teknologi og design». Sammen med Janne Lepperød drev hun maleskolen «Minilangelo» – en maleskole for barn i alle aldre.

Janne Lepperød 2 (c) Ellen Glimstad_s.jpg

Janne Lepperød

Janne Lepperød er adjunkt med lang erfaring fra barne- og ungdomsskolen. Hun har tidligere jobbet som kreativ leder for maleskolen «Minilangelo», kultursjef i Tjøme kommune og jobber nå som formidlingskonsulent i Kunst i skolen. Janne har utgitt lærebøkene «Kunst- og håndverkstimen» (1.–7. trinn) og «Kunst, håndverk, teknologi og design». Som forfatter er hun opptatt av at elevene skal få utvikle sine egne skapende krefter gjennom utøvelse, sansning og tenkning. Utforskningen av bærekraftig materialbruk gir også kunst- og håndverksfaget en spesiell mulighet for å utvikle elevenes miljøbevissthet.

Eva Lutnæs 2 (c) Ellen Glimstad_s.jpg

Eva Lutnæs

Eva Lutnæs har en doktorgrad om standpunktvurdering i grunnskolefaget kunst og håndverk fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun arbeider som lektor i kunst og håndverk på ungdomstrinnet og postdoktor i forskergruppa Design Literacy ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Som lektor, forsker og forfatter utvikler hun strategier for skapende arbeid der verden utenfor bringes inn i verkstedene og utfordrer elevene til etiske valg i arkitektur, design og visuell kommunikasjon. I praksisen som lektor utforsker hun hvordan elevene kan formidle fortellinger og skape visuelle uttrykk med utgangspunkt i verk fra kunsthistorien og samtidige bilder.

Musikk

Aria Senemar (c) Ellen Glimstad_s.jpg

Aria Senemar

Aria Senemar har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg til studier i nordisk språk og litteratur. Som forfatter ønsker han å utvikle læremidler som hjelper elevene i å tilegne seg strategier for å kunne utforske temaer de selv synes er interessante. Aria har bred erfaring med undervisning fra Osloskolen, og er spesielt opptatt av god vurderingspraksis og arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag.

Holgar Johannesen 2 (c) Ellen Glimstad_s.jpg

Holgar Johannesen

Holgar Johannesen har lærerutdanning fra lærerskolen i Torshavn på Færøyene og mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. I masterutdanningen jobbet han spesielt med læreplaner i musikkfaget for grunnskolen. I et samfunn der flere i større og større grad blir passive lyttere til musikk, synes Holgar det er viktig at elevene skal få oppleve gleden av aktiv musisering. Holgar har jobbet i Osloskolen i 6 år og undervist pianoelever i 14 år. Som underviser og forfatter er han opptatt av å utnytte de mulighetene som moderne teknologi gir i form av videoer, lydfiler, apper og lignende.

Mat og helse

Rannveig Førland

Rannveig Førland jobber som universitetslektor ved OsloMet, storbyuniversitetet, og underviser lærerstudenter i mat og helse. I tillegg er hun lektor ved Solvang ungdomsskole i Asker. Rannveig er utdannet faglærer, og har hovedfag i ernæring, helse og miljø. Hun har flere års erfaring i å undervise i mat og helse på ungdomstrinnet, og kjenner målgruppen godt. Hun brenner for mat og helsefagets plass i skolen, og er opptatt av å formidle matglede, livsmestring, og kunnskap om mat, ernæring og helse blant unge mennesker.

Hanne Müller

Hanne Müller er dr.philos. og førsteamanuensis i mat og helse ved OsloMet, storbyuniversitetet. Hun er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljø, ernæringsfysiolog og bedriftsøkonom. Hanne har lang erfaring med å undervise og veilede lærerstudenter i mat og helse, og er medforfatter av bøker. Hun har tidligere forsket spesielt på sammenhengen mellom fettsyrer og blodlipider. Hun forsker nå mest på aktiv læring som pedagogisk metode.